Pokrenut postupak javne nabave za Izradu mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja prometom (TMP)

20.07 2021.
Pokrenut postupak javne nabave za Izradu mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja prometom (TMP)
U sklopu Ugovora o bespovratnim sredstvima u okviru instrumenta za povezivanje europe (CEF), sklopljenog između Izvršen agencije za inovacije i mreže (INEA) a od 01.04.2021.godine (CINEA) i Upravitelja autocesta i državnih cesta (sufinanciranom 85% od strane INEA-e, sada CINEA-e), Hrvatske autoceste d.o.o. imaju obvezu, između ostaloga, osigurati isporuku usluga krajnjim korisnicima kroz provedbu novih aplikacija za širenje informacija u slučaju nužde i velikih događaja, modernizacije sustava prikupljanja podataka i informacijskog sustava za krajnje korisnike, kao i implementacije prekograničnih usluga informiranja o prometu.

U tom smislu, pojednostavljeno rečeno, a sukladno EU Direktivi 2010/40/EU, obveza je izraditi aplikacije u cilju informiranja krajnjih korisnika u realnom vremenu o stanju u prometu i meteorološkim uvjetima na javnim cestama svih upravitelja autocesta te na području državnih cesta, kao i pružati informacije o stanju u prometu na javnim cestama u zemljama u okruženju koje su članice Crocodile projekta (Slovenija, Italija, Austrija, Mađarska, Češka). 

Jedan od glavnih ciljeva je razviti novu jedinstvenu mobilnu aplikaciju koja će objediniti funkcionalnosti iz svih područja interesantna široj javnosti: pregled trenutnog stanja i prohodnosti te izvanrednih obavijesti (stanje na cestama). 
Mobilna aplikacija će pružati informacije, kako slijedi:

  • informacije o stanju u prometu na planiranoj ruti (prikaz stanja u prometu, izvještaj o vremenima putovanja, izvanredni događaji, radovi na autocestama i državnim cestama, stanje na graničnim prijelazima, prikaz s pojedinih kamera, trenutno ograničenje brzine na pojedinoj dionici i upozorenje na prekoračenje trenutnog ograničenja, odmorišta i sadržaji na istima, informacije o naplati cestarine, kontakti prema žurnim i ostalim službama (policija, vatrogasci, HMP, informacije o prometu, informacije o naplati cestarine...), prikaz prometnog vođenja prometa obilaznim pravcem u slučaju nekog izvanrednog događaja, planiranje rute putovanja, prikaz trenutne lokacije vozila na karti, dojava incidenta od strane korisnika, višejezičnost aplikacije i dr.).

U cilju unapređenja postojećih procesa i informiranja javnosti o stanju u prometu, mobilna aplikacija će uključivati modernizaciju poslovnih procesa i za djelatnike Hrvatskih autocesta d.o.o. (ophodarska služba, djelatnici u Centrima za nadzor i upravljanje prometom) u cilju brže i kvalitetnije obrade podataka i osiguranja nadzora i vođenja prometa u realnom vremenu, a koji će rezultirati pružanjem točnijih informacija i informacija u realnom vremenu krajnjim korisnicima o stanju u prometu na autocestama i državnim cestama i povećanju sigurnosti prometa na istima. Na takav način će se automatizirati i digitalizirati komunikacija operativnih djelatnika upravitelja javnih cesta (ophodarske službe, djelatnici u Centrima za nadzor i upravljanje prometom) i krajnjih korisnika.

Evidencija i aktivacija konsolidiranih planova za upravljanje prometom (TMP) prilikom izvanrednih događaja se nadovezuje na dio europskog projekta u Hrvatskoj pod nazivom CROCODILE 3 CROATIA čiji su sudionici upravitelji državnih cesta i autocesta u Hrvatskoj, a sve u svrhu osiguranja koordiniranog upravljanja, povezivanja i kontrole prometa, što će rezultirati visokom kvalitetom usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u proširenoj Europi.