KONTAKTI

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za promet

Zagreb, Širolina 4                    
Tel: 01 4694 444
e-mail: info@hac.hr