Održana je sedma tehnička radionica projekta CROCODILE s glavnim naglaskom na planovima za upravljanje prometom (TMP)

19.09 2019.
Održana je sedma tehnička radionica projekta CROCODILE s glavnim naglaskom na planovima za upravljanje prometom (TMP)
Tehnička radionica projekta CROCODILE održana je u Solunu, Grčka, 22. i 23. svibnja. 
Glavna tema sedme tehničke radionice bili su prekogranični planovi upravljanja prometom, te značaj digitalizacije u provedbi planova. Radionica je bila prilika da partneri sudionici CROCODILE projekta međusobno razmijene iskustva o svojim aktivnostima na tom području i prikažu mogućnosti za daljnju suradnju na planovima za upravljanje prometom.

Radionica je bila podijeljena u tri dijela.
U prvom dijelu partneri su razgovarali o detaljima procesa projektiranja i aktiviranja planova. Operatori autocesta surađuju s lokalnim zajednicama u cilju koordiniranja preusmjeravanja lokalnog prometa, a postoje i inicijative za suradnju sa željezničkim operaterima s ciljem multimodalnog preusmjeravanje putnika. U tom je kontekstu naglašeno da će usklađeno nastupanje prema velikim privatnim pružateljima usluga biti ključno pitanje.
Drugi dio radionice odnosio se na inicijativu za koridor od Budimpešte do Venecije i pregled različitih lokacija odlučivanja odakle se mogu pokrenuti mjere preusmjeravanja u skladu s odgovarajućim pragovima (najkraća i najjeftinija opcija). 

Održan je interaktivni dio radionice kako bi se odgovorilo na slijedeća pitanja:
Zašto nam je potreban jednostavan pristup TMP-ovima u digitalnom formatu?
Koje su prepreke za učinkovito korištenje postojeće prometne infrastrukture između različitih vrsta prometa i različitih operatora?
Koji je sljedeći korak za digitalizaciju TMP-a?
Moguća rješenja / slučajevi upotrebe 
Na trećem dijelu radionice istaknuto je da prilikom korištenja TMP-a trebaju biti implementirani alati za strateško odlučivanje koji pokrivaju cijelu mrežu. Imperativ će biti stvaranje transparentnosti prilikom donošenja odluka na tehničkoj i operativnoj razini. Odluke se donose naravno u sustavima operatora, ali na temelju podataka koji su dostupni u odgovarajućem alatu za upravljanje. 

Zaključak radionice je da postoji potreba za kontinuiranom suradnjom zbog sve većim porastom prekograničnog prometa. U Europi postoji nekoliko TMP-a na različitim razinama (tj. lokalna / regionalna, nacionalna, prekogranična), a procesi aktiviranja istih su definirani, ali isti se razlikuju ili se prilagođavaju ovisno o operaterima i okruženju.  U dogovorima s velikim pružateljima usluga kao što su Google, TomTom, itd. biti će važno zauzeti jedinstven stav, te postići dogovor kao grupa država. Potrebno je nastaviti raditi na postizanju najučinkovitije upotrebe za operatore, davatelje usluga i krajnje korisnike.  Poseban izazov je kako postaviti dinamično i multimodalno preusmjeravanje koje je i izvedivo i učinkovito za sve korisnike.